Privacy statement

IMMOZO NV (hierna “IMMOZO”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.

Wij begrijpen dat u wil weten waarom wij uw persoonsgegevens vragen en dat u nieuwsgierig bent naar wat wij daar allemaal mee doen. Via dit privacy statement (hierna “Privacy Statement”) proberen wij hier alvast een antwoord op te bieden. Indien u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Om misverstanden te vermijden, verduidelijken wij dat dit Privacy Statement van toepassing is op onze website www.immozo.be  (hierna “Website”) en op alle (commerciële) relaties tussen Immozo en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Inhoud

Wie zijn wij?

Welke gegevens verzamelen wij?

Waarvoor verzamelen wij deze gegevens en op welke grond?

Kan u uw toestemming intrekken?

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Beveiliging van uw gegevens.

Welke gegevens geven we door aan derden?

Welke gegevens geven wij door aan derde landen?

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

Slotbepaling

 

 

Wie zijn wij?

IMMOZO fungeert tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens moet u dus bij ons zijn en kan u steeds contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

- Per post: IMMOZO NV Zandvoordestraat 444, 8400 Oostende
- Per e-mail: info@immozo.com

Welke gegevens verzamelen wij?

Van elke gebruiker van de Website verzamelen wij gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot, het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat, geografische locatiegegevens.

Afhankelijk van de vraag of u een account bij ons hebt aangemaakt of niet verzamelen wij daarnaast ook de volgende door u aan ons verstrekte informatie:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer, profielfoto);
 • Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, geboortedatum, taal);
 • Elektronische identificatiegegevens (uw login en paswoord)
 • Informatie over uw financiële middelen (het beschikbare eigen kapitaal)
 • Informatie over uw levensstijl;
 • Informatie over de samenstelling van uw gezin;
 • Informatie over uw vrijetijdsactiviteiten en interesses;
 • Informatie over woningkenmerken en –voorkeuren.

Deze persoonsgegevens worden verzameld naar aanleiding van: 

-                 Een bezoek aan de Website;

-                 Het invullen van een contactformulier en verzenden van een lead;

-                 Het aanmaken van een account;

-                 Het plaatsen van panden op de Website;

-                 Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website);

-                 De opmaak en verzending van een offerte of factuur voor advertenties;

-                De verificatie van uw identiteit (bv. bij het indienen van een verzoek tot uitoefening van uw rechten);

Waarvoor verzamelen wij deze gegevens en op welke grond?

De verwerking van persoonsgegevens door IMMOZO is gebaseerd op enerzijds de toestemming van u als betrokkene en wordt anderzijds gerechtvaardigd door de noodzakelijkheid ervan voor de uitoefening van de overeenkomst. Wij verwerken deze gegevens enerzijds voor operationele doeleinden en anderzijds voor commerciële doeleinden.

De operationele doeleinden:

 • het garanderen van de optimale en goede werking van de Website (via cookies): de impliciete toestemming door middel van het blijvend gebruik van de Website na het verschijnen van de cookiebanner met verwijzing naar de cookie policy;
 • het algemeen klantenbeheer: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • het aanbieden van een gepersonaliseerde bemiddelingsdienst in vastgoed: de expliciete, voorafgaande toestemming van de betrokkene.

De commerciële doeleinden:

 • de handel van gegevens: de expliciete,  voorafgaande toestemming van de betrokkene;
 • de direct marketingactiviteiten: de expliciete, voorafgaande toestemming van de betrokkene.                  

Kan u uw toestemming intrekken?

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming te allen tijde en eenvoudigweg kan intrekken.

Indien u bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven of informatie over de dienstverlening van IMMOZO of haar Samenwerkingspartners meer wenst te ontvangen, kan u op elk moment uitschrijven door deze optie aan te klikken, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van IMMOZO.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

IMMOZO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden, afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens te behouden voor een bepaalde periode. Voorwaarden voor behoud/opslag die door specifieke wetgeving zijn vastgesteld, worden steeds door ons nageleefd.

Beveiliging van uw gegevens

IMMOZO verbindt er zich toe om redelijke, fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen te treffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke gegevens geven we door aan derden?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn of wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan.

In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij hiervoor van u uw uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen. Indien u ons daartoe de toestemming hebt gegeven, is het mogelijk dat Immozo uw gegevens doorgeeft aan de volgende partijen:

1. Aan de Adverteerder

Dit gebeurt op eigen initiatief van u als Lead of Klant, wanneer u daar om verzoekt door middel van het invullen en versturen van een contactformulier aan de Adverteerder. De doorzending gebeurt op grond van de toestemming van u als betrokkene. 

Volgende gegevens worden verstrekt: naam, voornaam,  het e-mailadres en het telefoonnummer.

2. Aan de betalende Adverteerder of aan een Samenwerkingspartner

Dit gebeurt op basis van uw expliciete toestemming gegeven op het moment dat uw persoonsgegevens geregistreerd worden (via het contactformulier of de aanmaak van een account)

Volgende gegevens worden eventueel verstrekt: (persoons)gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat, eventuele geografische locatiegegevens), naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, geslacht, profielfoto, taal, locatiegegevens, financiële informatie, informatie over de gezinssituatie.

Welke gegevens geven wij door aan derde landen?

IMMOZO geeft op geen enkel moment persoonsgegevens van u door aan derden buiten de EER.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve een verzoekformulier aan te vragen via legal@immozo.com en ons een ingevuld exemplaar te bezorgen via e-mail of per post.

U beschikt over de volgende rechten:

-                 Recht van inzage en kopie; 

-                 Recht van aanpassing of rectificatie;

-                 Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

-                 Recht op beperking van verwerking;

-                 Recht van bezwaar;

-                 Recht op overdraagbaarheid.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zal Immozo eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

Ondanks alles wat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop IMMOZO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt.  

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden.

In de eerste plaats kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be..

Slotbepaling

Dit Privacy Statement is van toepassing vanaf 14 mei 2018. IMMOZO behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement eenzijdig te wijzigen.