Algemene voorwaarden

De website https:/www.immozo.BE wordt uitgebaat door NV Immozo, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoorstraat 444. Ondernemingsnr: 0536.842.045.

Inhoud

CONTACTGEGEVENS EIGENAAR EN UITBATER

GEBRUIKSVOORWAARDEN IMMOZO.BE

AANVAARDING VOORWAARDEN

AANMAAK VAN EEN ACCOUNT EN LIDMAATSCHAP

ABONNEMENTEN

BEPERKING VAN DE PUBLICATIE VAN ZOEKERTJES

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

NOTIFICATIES EN SERVICEBERICHTEN

INTERACTIVITEIT MET DE ADVERTEERDER

INTERACTIVITEIT VAN DE ADVERTEERDER

INTERACTIVITEIT OP DE WEBSITE

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

WEDSTRIJDEN

TOEPASSELIJK RECHT

 

CONTACTGEGEVENS EIGENAAR EN UITBATER

Immozo nv
Zandvoordestraat 44, 8400 Oostende
E-mail: info@immozo.com

Het loutere feit dat een gebruiker (hierna “gebruiker”, “u”, “uw”) de website www.immozo.be (hierna “Website”) gebruikt, houdt in dat hij de volgende algemene voorwaarden  (hierna “Algemene Voorwaarden”) integraal en onherroepelijk aanvaardt. Immozo nv (hierna “Immozo”, “wij”, “ons”) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Elke gebruiker van Immozo.be raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN IMMOZO.BE

Het is elke gebruiker verboden om de Website op een geautomatiseerde manier te bezoeken door middel van een robot, crawler of indexeersoftware of op welke andere geautomatiseerde manier dan ook. Het is tevens verboden om diensten op de Website te gebruiken op een zodanige manier dat ze leiden tot een feitelijke automatische indexering van de Website. Het is verboden om de inhoud van Immozo op automatische of niet-automatische manier op te vragen met een frequentie die substantieel hoger ligt dan de frequentie van een normale typische gebruiker. Gelieve ons op voorhand te contacteren indien u twijfelt of uw bezoekersfrequentie al niet substantieel hoger zal liggen dan de normale typische bezoekersfrequentie.

De diensten die Immozo aanbiedt zijn alleen voor volwassenen bedoeld. U moet minstens 18 zijn om de Website te mogen gebruiken. Als U volgens de wetgeving in uw land ouder moet zijn dan 18 om deze Website te gebruiken geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

U moet correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf geven. Wijzig uw gegevens zodra ze veranderen. U verklaart dat de informatie die u publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.

AANVAARDING VOORWAARDEN

Het loutere gebruik van de Website houdt in dat de gebruiker – zowel deze zonder account (loutere Bezoeker of Lead)  als deze met een account (Klant of Adverteerder) –de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de Website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

U bent:

 • een loutere Bezoeker indien u gebruik maakt van de Website zonder een account aan te maken noch een lead te verzenden.
 • een Lead indien u gebruik maakt van de Website zonder een account aan te maken maar een lead stuurt naar één of meerdere Adverteerders om gecontacteerd te worden.
 • een Klant indien u gebruik maakt van de Website via een aangemaakt persoonlijk account.
 • een Adverteerder (particulier of professioneel) wanneer u zoekertjes publiceert op onze Website.

De Klant en Adverteerder kunnen hierna ook gezamenlijk aangeduid worden als de “Accounthouder”.

AANMAAK VAN EEN ACCOUNT EN LIDMAATSCHAP

Een gebruiker krijgt toegang tot extra diensten en wordt lid van de Website door het aanmaken van een account op de Website. Niemand mag meer dan één keer registreren, zelfs niet als U een andere naam gebruikt. Een account of lidmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derde partijen. Het hebben van een account veronderstelt dat u of een Klant bent of een Adverteerder.

Gegevens verstrekt bij de aanmaak van het account, in het bijzonder voor wat de Klant betreft, worden in principe niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij de Klant hier zelf om verzoekt of hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de Klant werd bekomen. Voor meer informatie over hoe we met uw gegevens omgaan, wordt verwezen naar het Privacy Statement.

Immozo heeft het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Het lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van Immozo.

Een professioneel basisaccount is in principe gratis. Om toegang te krijgen tot een ruimer dienstenpakket, bieden we ook een betalend professioneel account aan. Het lidmaatschap van dergelijk account begint pas te lopen na ontvangst door Immozo van een ondertekende offerte.

Iedere Accounthouder kan zijn lidmaatschap van Immozo op elk moment beëindigen via de Instellingen. Opzegging door u noch opzegging door ons geven u recht op enige vergoeding.

Immozo kan ieders lidmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten wanneer u de Algemene Voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat u de Algemene Voorwaarden zou schenden. Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder waarschuwing uitgevoerd worden. U krijgt nadien wel altijd bericht van ons. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan u niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij u bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven. U erkent en aanvaardt dat beëindiging van uw lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de content die u toevoegde op Immozo gedeeltelijk of volledig verwijderd zal worden. Elk gebruik van de Website moet de toepasselijke wetgeving respecteren. U mag de Website niet gebruiken als toepasselijke wetten u dit verbieden.

Immozo kan zonder voorafgaande waarschuwing uw gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer u de wet overtreedt. In ons Privacy Statement kan u meer lezen over hoe we met uw gegevens omgaan.

Als Adverteerder mag u deze Website niet gebruiken om goederen of diensten andere dan vastgoed te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen andere dan vastgoed zonder voorafgaande en expliciete toestemming van Immozo.

Als Adverteerder bent u zelf verantwoordelijk voor alle teksten, foto's en andere informatie die u publiceert op Immozo. U plaatst geen inhoud die een inbreuk kan zijn op intellectuele eigendommen of portretrechten. Dit betekent dat u geen materiaal of foto's van andere mensen kopieert zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Immozo heeft het recht, maar niet de verplichting, zijn leden en het materiaal die ze toevoegen aan de Website te controleren en de geschillen tussen de gebruikers op te volgen.

Immozo heeft het recht om materiaal toegevoegd door de Adverteerder te verwijderen, als het niet voldoet aan de voorwaarden, of schadelijk is voor het bedrijf of een derde partij (zie ook hierna “Beperking van de publicatie van zoekertjes”). Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal plaatst u op eigen risico.

Het gebruik van logins, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna “Logingegevens” genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Accounthouder. De gebruiker moet zijn Logingegevens vertrouwelijk en veilig houden. De Accounthouder moet Immozo onmiddellijk verwittigen indien zijn Logingegevens misbruikt worden via een e-mail naar info@immozo.com.

Iedere gebruiker gaat ermee akkoord om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u communiceert met andere gebruikers, voornamelijk wanneer u besluit om een pand te bezoeken.

Ongewenst en illegaal materiaal op Immozo moet u zo snel mogelijk melden via de 'Meld misbruik' knop. Als uw klacht terecht is zal Immozo alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

ABONNEMENTEN

Voor de abonnementen die Immozo aanbiedt aan de Adverteerder, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen zijn steeds persoonlijk, geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij de aanbieding bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

BEPERKING VAN DE PUBLICATIE VAN ZOEKERTJES

De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie van een specifieke vastgoedaanbieding. De Adverteerder mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaald type vastgoedaanbieding te vervangen door een ander. Hij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen vastgoedaanbieding. Ook wanneer de Adverteerder zijn zoekertje vervroegd verwijdert van de Website, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De Adverteerder aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is voor dit zoekertje. De Adverteerder beschikt dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze Website is geplaatst, zelfs voor het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand.
 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Een of meerdere foto's stellen het vastgoed niet expliciet voor of tonen een pand dat slechts op de achtergrond staat.
 • Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite.
 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Als Accounthouder garandeert u dat de informatie over uw huis of uw profiel door uzelf gepubliceerd werd en dat u de enige auteur op dat profiel bent. U geeft Immozo een onbeperkt recht om gegevens die u via de Website deelde met andere leden. Inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen, etc. te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen.

Handelmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en tekst op www.immozo.be zijn het intellectueel eigendom van Immozo en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Immozo.

NOTIFICATIES EN SERVICEBERICHTEN

De Accounthouder gaat ermee akkoord dat Immozo belangrijke meldingen stuurt op de Website, mobiele apps of via e-mail.

Uw contactgegevens moeten correct zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen. Voor serviceberichten of meldingen over de service kan Immozo ook een banner plaatsen op de Website om u op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in deze Overeenkomst.

Immozo kan u ook op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar een emailadres gekoppeld aan uw account. U gaat er ook mee akkoord dat Immozo u via uw Immozo account kan contacteren of via andere middelen, waaronder e-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met uw Immozo account of services die verband houden met Immozo.

Controleer in uw Instellingen welke berichten u ontvangt van Immozo. U gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge uw nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

INTERACTIVITEIT MET DE ADVERTEERDER

De gegevens van u als Lead of Klant kunnen uitgewisseld worden met een Adverteerder. Dergelijke uitwisseling berust steeds op uw toestemming en kan naar aanleiding van de twee volgende gevallen plaatsvinden:

1. U bent als Lead of Klant geïnteresseerd in een pand en u vult een contactformulier in waarna u het verzenden daarvan bevestigt door op de knop “Contacteer de verkoper” te klikken.
2. U hebt als Lead of Klant daarnaast ook een specifieke en afzonderlijke toestemming verleend voor het uitwisselen van uw gegevens met derden (waaronder eventuele Adverteerders) om in het kader van direct marketingactiviteiten gecontacteerd te worden.

Voor meer informatie over de uitwisseling van uw gegevens wordt verwezen naar onze Privacy Statement.

INTERACTIVITEIT VAN DE ADVERTEERDER

In de mate dat de gegevens die de Adverteerder publiceert persoonsgegevens bevatten, bevestigt de Adverteerder dat hij over de vereiste rechtsgrond beschikt om deze gegevens aan Immozo door te geven. Enkel onder deze voorwaarde laat Immozo de publicatie op de Website toe, waarna wij deze laten verschijnen in algemene en specifieke zoekopdrachten.

Van zodra u als Adverteerder in het bezit bent van de gegevens van de Klant of Lead fungeert u met betrekking tot de verdere verwerking van deze persoonsgegevens zelf als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat u als Adverteerder in principe zelf het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking gaat bepalen.

De Adverteerder bevestigt de gegevens uitsluitend aan te wenden voor het doeleinde waarvoor ze verkregen werden door Immozo, met name het contacteren van de gebruiker die daarom verzoekt en de gebruiker verder in contact te brengen met de eigenaar van het pand dan wel het gebruik ervan voor direct marketingactiviteiten. De Adverteerder onthoudt zich in principe dan ook van elke andere doorgifte van de verkregen gegevens (bvb. de verkoop/huur ervan aan derden), tenzij de Adverteerder daar zelf de nodige rechtsgrond toe bekomen heeft.

Indien u als Adverteerder de gegevens voor andere doeleinden wenst aan te wenden, dient u zelf de nodige maatregelen te treffen om de gebruiker hierover te informeren (dit gebeurt mits inachtneming en naleving van artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hiervoor de nodige rechtsgrond te bekomen alvorens over te gaan tot een verdere verwerking van deze persoonsgegevens.

De Adverteerder verbindt er zich toe de gegevens te verwerken met respect voor de rechten van de Lead of Klant zoals hen toegekend op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent ook dat wanneer Immozo een verzoek tot aanpassing of rectificatie, vergetelheid of beperking met betrekking tot de persoonsgegevens van de Lead of de Klant zou ontvangen u, de Adverteerder verplicht bent de vereiste inspanningen te leveren om aan dergelijk verzoek het juiste gevolg te geven.

INTERACTIVITEIT OP DE WEBSITE

Immozo is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de Website  draait. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden. Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere (sociale) media.

Immozo behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de Website:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
 • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis,
 • misbruik van vertrouwen;
 • Schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
 • Hacken of poging tot hacken van de website van Immozo is absoluut verboden en wordt bestraft;
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten;
 • Indien een bezoeker van de website van Immozo van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Immozo op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Immozo streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de Website garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Immozo is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Immozo is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid,

vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Immozo stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Website maar kan niet garanderen dat de Website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.

Immozo behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website  te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen.

Immozo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Immozo.

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Immozo voert haar diensten uit naar best vermogen. De verbintenissen van Immozo worden gekwalificeerd als middelenverbintenissen. Elke mogelijke aansprakelijkheid dient in het licht van deze kwalificatie te worden beoordeeld.

Immozo kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik door een van de voormelde betrokkene zelf.

Ten opzichte van de Adverteerder is de aansprakelijkheid van Immozo beperkt tot zware fout of bedrog.

Immozo kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade.

Net zoals elke verwerkingsverantwoordelijke, is de Adverteerder steeds aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt door een verwerking van persoonsgegevens die een inbreuk zou maken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Immozo is niet aansprakelijk voor de verwerking van de  door de Adverteerder verkregen persoonsgegevens, het uitwisselen of het verlies ervan door de Adverteerder.

Immozo en de Adverteerder verduidelijken dat zij in geen enkel geval betrokken zijn bij eenzelfde verwerking. Het inzamelen van de persoonsgegevens van de Lead/Klant en de uitwisseling ervan met de Adverteerder enerzijds, en de verdere verwerking van de persoonsgegevens door de Adverteerder anderzijds zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden verwerkingen, waarbij elk van de Partijen zelf verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat tussen hen geen hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing is.

WEDSTRIJDEN

Immozo organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de specifieke voorwaarden en het wedstrijdreglement van toepassing.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.

Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Immozo is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Oostende bevoegd.