Je surft via een oude browser!

Gelieve je browser up te daten om de website optimaal te kunnen bekijken. Update mijn browser nu

×

Algemene voorwaarden

De website https://www.immozo.be wordt uitgebaat door NV IMMOZO, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 444, ondernemingsnummer 0536.842.045.

Contactgegevens eigenaar en uitbater

Immozo nv
Zandvoordestraat 44
8400 Oostende
E-mail: info@immozo.com

Het loutere feit dat een gebruiker deze website gebruikt, houdt in dat hij de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Immozo nv behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Elke gebruiker van Immozo.be raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

Gebruiksvoorwaarden IMMOZO.BE

Het is verboden om de website Immozo op een geautomatiseerde manier te bezoeken door middel van een robot, crawler of indexeersoftware of op welke andere geautomatiseerde manier dan ook. Het is tevens verboden om diensten op de website van Immozo te gebruiken op een zodanige manier dat ze leiden tot een feitelijke automatische indexering van de website. Het is verboden om de inhoud van Immozo op automatische of niet-automatische manier op te vragen met een frequentie die substantieel hoger ligt dan de frequentie van een normale typische gebruiker. Gelieve ons op voorhand te contacteren indien u twijfelt of uw bezoekersfrequentie al niet substantieel hoger zal liggen dan de normale typische bezoekersfrequentie.

De diensten die Immozo aanbiedt zijn alleen voor volwassenen bedoeld. U moet minstens 18 zijn om de Website te mogen gebruiken. Als U volgens de wetgeving in uw land ouder moet zijn dan 18 om deze Website te gebruiken geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

U moet correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf geven. Wijzig uw gegevens zodra ze veranderen. U verklaart dat de informatie die u publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.

Voorwaarden

Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Beperking van de publicatie van zoekertjes

De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie van een specifieke vastgoedaanbieding. De gebruiker mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaald type vastgoedaanbieding te vervangen door een ander. Hij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen vastgoedaanbieding. Ook wanneer de gebruiker zijn zoekertje vervroegd verwijdert van de website, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is voor dit zoekertje. De consument beschikt dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs voor het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand.
 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Een of meerdere foto's stellen het vastgoed niet expliciet voor of tonen een pand dat slechts op de achtergrond staat.
 • Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite
 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk

Beperking van de aansprakelijkheid

Immozo streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de website garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Immozo is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Immozo is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Immozo op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….

Schade

Immozo is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Immozo is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website

Immozo stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Immozo behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Immozo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Immozo.

Lidmaatschap

U krijgt toegang tot extra diensten en wordt lid van de Website door het aanmaken van een account op de Website. Niemand mag meer dan één keer registreren, zelfs niet als U een andere naam gebruikt. Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derde partijen. Indien u een account aanmaakt op Immozo, is automatisch ingeschreven in de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Immozo. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.

Immozo heeft het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Uw lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van Immozo. Om volledige toegang te krijgen tot onze diensten, bieden we een betalend professional account aan. U kan uw lidmaatschap van Immozo op elk moment beëindigen via uw Instellingen. Opzegging door u noch opzegging door ons geven u recht op enige vergoeding.

Immozo kan uw lidmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten wanneer u de Algemene voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat u de Algemene voorwaarden zou schenden. Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder waarschuwing uitgevoerd worden. U krijgt nadien wel altijd bericht van ons. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan u niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij u bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven. U erkent en aanvaardt dat beëindiging van uw lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de content die u toevoegde op Immozo gedeeltelijk of volledig verwijderd zal worden. Elk gebruik van de Website moet de toepasselijke wetgeving respecteren. U mag de Website niet gebruiken als toepasselijke wetten u dit verbieden.

Immozo kan zonder voorafgaande waarschuwing uw gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer u de wet overtreedt. In ons Privacy Statement kan u meer lezen over hoe we met uw gegevens omgaan. U mag deze Website niet gebruiken om goederen of diensten andere dan vastgoed te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen andere dan vastgoed zonder voorafgaande en expliciete toestemming van Immozo.

U bent verantwoordelijk voor alle teksten, foto's en andere informatie die u publiceert op Immozo. U plaatst geen inhoud die een inbreuk kan zijn op intellectuele eigendommen of portretrechten. Dit betekent dat u geen materiaal of foto's van andere mensen kopieert zonder hun uitdrukkelijke toestemming. De website kan inhoud bevatten die aanstootgevend kan zijn. Immozo heeft het recht, maar niet de verplichting, zijn leden en het materiaal die ze toevoegen aan de website te controleren en de geschillen tussen de gebruikers op te volgen.

Immozo heeft het recht om materiaal toegevoegd door gebruikers te verwijderen, als het niet voldoet aan de voorwaarden, of schadelijk is voor het bedrijf of een derde partij. Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal doet u op eigen risico.

Het gebruik van logins, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna logingegevens genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker moet zijn logingegevens vertrouwelijk en veilig houden. De gebruiker moet Immozo onmiddellijk verwittigen indien zijn logingegevens misbruikt worden via een e-mail naar info@immozo.com.

U gaat ermee akkoord om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u communiceert met andere gebruikers, voornamelijk wanneer u besluit om een pand te bezoeken.

Ongewenst en illegaal materiaal op Immozo moet u zo snel mogelijk melden via de 'Meld misbruik' knop. Als uw klacht terecht is zal Immozo alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

Abonnementen

Voor de abonnementen die Immozo aanbiedt, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen zijn steeds persoonlijk, geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij de aanbieding bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

Intellectuele eigendomsrechten

U garandeert dat de informatie over uw huis of uw profiel door u gepubliceerd werden en dat u de enige auteur op dat profiel bent. U geeft Immozo een onbeperkt recht om gegevens die u via de Website deelde met andere leden. Inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen, etc. te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen.

Handelmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en tekst op www.immozo.be zijn het intellectueel eigendom van Immozo en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Immozo.

Notificaties en serviceberichten

U gaat ermee akkoord dat Immozo u belangrijke meldingen stuurt op de website, mobiele apps of via e-mail.

Uw contactgegevens moeten correct zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen. Voor serviceberichten of meldingen over de service kan Immozo ook een banner plaatsen op de site om u op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in deze Overeenkomst.

Immozo kan u ook op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar een e-mailadres gekoppeld aan uw account. U gaat er ook mee akkoord dat Immozo u via uw Immozo account kan contacteren of via andere middelen, waaronder e-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met uw Immozo account of services die verband houden met Immozo.

Controleer in uw Instellingen welke berichten u ontvangt van Immozo. U gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge uw nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

Interactiviteit

Immozo is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de websites draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden. Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

Immozo behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de website van Immozo:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
 • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
 • Schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
 • Hacken of poging tot hacken van de website van Immozo is absoluut verboden en wordt bestraft;
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten;
 • Indien een bezoeker van de website van Immozo van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wedstrijden

Immozo organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de specifieke voorwaarden en het wedstrijdreglement van toepassing.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Immozo is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Oostende bevoegd.