Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuwe regels Vlaamse Woninghuurdecreet 2019. Alles wat u moet weten als u gaat huren of verhuren.

Een nieuw jaar brengt onvermijdelijk nieuwe regels met zich mee. Het huurdecreeet stond al een tijdje op de agenda van de Vlaamse regering. Niet enkel wie een woning gaat huren maar ook wie verhuurt, zal vanaf 2019 een aantal nieuwe regels moeten volgen. Hieronder een klein overzicht van wat er concreet verandert:

1. Huurwaarborg

De huurwaarborrg is het bedrag dat bij aanvang van het huurcontract wordt gestort op een geblokkeerde huurwaarborgrekening bij de bank. Als er bij afloop van je contract grote herstellingen dienen te gebruiken, kan de verhuurder hierop beroep doen. In 2018 betaalde je de som van 2 maanden huurprijs, vanaf 2019 stijgt dit naar 3 maanden huurprijs. Verlaat je de woning in goede staat, dan krijg je het bedrag volledig terug. TIP: Laat bij aanvang van het huurcontract de staat van de woning op papier zetten, samen met de huisbaas. Let goed op eventuele gebreken en lijst deze op, zo word jij na afloop van het contract niet verantwoordelijk gesteld voor zaken die vooraf al zichtbaar waren. Laat dit document ook tekenen door beide partijen. Voor zwakkere huurders ook de kans te geven een woning te huren, kunnen deze een lening aangaan bij de Vlaamse Overheid om de huurwaarborg te betalen. Zo kunnen deze mensen hun kansen op de huurmarkt vergroten.

2. Wat te betalen bij huuropzeg?

In 2018 moest je bij het opzeggen van een huurovereenkomst van korte duur (= Minder dan 3 jaar), tijdens het 1e jaar een opzegvergoeding betalen gelijk aan 3 maanden huur, in het 2e jaar werd dit 2 maanden en in het 3e jaar een equivalent van 1 maand. Vanaf 2019 worden deze bedragen aangepast naar 1,5 maand huur voor 3 jaar, 1 maand voor 2 jaar en een halve maand huur voor 3 jaar. De huisbaas zal een huurcontract van korte duur niet meer kunnen opzeggen.

Sluit je een huurcontract af van 9 jaar en wil je dit vroegtijdig stopzetten dus is de wettelijke opzegtermijn 3 maand. Daarenboven moet je de verhuurder een vergoeding betalen van 3, 2 of 1 maand huur. Verder kan de verhuurder de huurovereenkomst vanaf 2019 op ieder moment opzeggen omwille van bijzondere redenen bv. als hij zelf de woning wenst te betrekken.

Sluit je een huurcontract af van 9 jaar en wil je dit vroegtijdig stopzetten dus is de wettelijke opzegtermijn 3 maand. Daarenboven moet je de verhuurder een vergoeding betalen van 3, 2 of 1 maand huur. Verder kan de verhuurder de huurovereenkomst vanaf 2019 op ieder moment opzeggen omwille van bijzondere redenen bv. als hij zelf de woning wenst te betrekken.

Heb je geen officieel huurcontract? Dan loop grote risico's: - De huisbaas kan de overeenkomst ieder moment stopzetten, zonder vergoeding of opzegtermijn. - De huurder kan op ieder moment de woning verlaten zonder gevolg. Vanaf 2019 zijn beide partijen dus beter beschermd, met of zonder officieel contract, want de huurder moet steeds betalen voor de volledige maand waarin hij de opzeg heeft.

3. Mag de verhuurder de huurprijs aanpassen?

In 2019 mag de verhuurder de huurprijs aanpassen indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet: - Nieuwe omstandigheden waardoor de huurwaarde met 20% stijgt - Verbouwingswerken die gebeuren waardoor de huurwaarde met minstens 10% stijgt.

4. Wat als de verhuurder de woning wenst te verkopen?

Wil de huisbaas de huurwoning verkopen tijdens de looptijd van je huurcontract, dan blijft vanaf 2019 het huurcontract geldig. De nieuwe eigenaar wordt dus ook meteen je nieuwe huisbaas.

5. Welke onderhoudswerken moet de huurder betalen?

Om discussies in de toekomst te vermijden heeft de Vlaamse Regering een officiële lijst gepubliceerd met kleine onderhoudswerken die door de huurder moeten betaald worden. Bekijk de lijst hier. De verhuurder moet verplicht een woning ter beschikking stellen dat conform is met de bepalingen van de Vlaamse Wooncode; voldoet de woning niet kan het contract nietig worden verklaard en krijgt de huurder de betaalde huurgelden terug. Bij nietigverklaring is het tijdstip belangrijk aangezien dit wordt gebaseerd op het conformiteitsattest, daarom mag het conformiteitsattest maximum 3 maanden oud zijn bij aanvang huurcontract. Het conformiteitsattest is momenteel wel geen algemene verplichting, maar wel aan te raden.

6. Nieuwe regels voor huur studentenkot

Vanaf 2019 krijgen studenten een bijkomende bescherming. Het huren van een studenkot viel immers onder de algemene regels. Een student zal bij het beëindigen van zijn studies, zijn kot kunnen opzeggen en dus niet meer het contract de volledige termijn moeten verderzetten.

7. Nieuwe regeling voor wettelijk samenwonenden

Indien een wettelijk samenwonend koppel beslist om uit elkaar te gaan, moeten zij onderling overeenkomen wie het huurcontract zal overnemen. Mocht het niet lukken om tot een akkoord te komen, dan zal de rechtbank hierover beslissen. De verhuurder heeft hier geen medezeggenschap. Deze regeling is ook van toepassing indien het koppel getrouwd is.

8. Nieuwe regeling voor medehuurders of co-housers

Ga je samenwonen met meerdere mensen, zonder dat er een relatie is of enig verwantschap dan wordt een systeem voorzien van facultatieve toetreding. Het gaat hier dan over feitelijk samenwonen. De huurder moet dan zijn goedkeuring geven indien er een extra huurder toegevoegd wordt aan het huurcontract. Mocht de verhuurder dit weigeren, kunnen huurders zich tot de rechtbank wenden, die hierover dan uitspraak zal doen.

Verder moet vanaf 2019 de opzegging niet meer door alle huurders samen gebeuren. De vertrekkende co-houser dient wel een nieuwe huurder voor te stellen, die opnieuw moet worden goedgekeurd door de verhuurder. Indien er geen nieuwe huurder wordt gevonden, kan de vertrekkende huurder nog tot 6 maanden na vertrek aangesproken worden voor eventuele achterstallige huur te betalen.

9. Is een brandverzekering verplicht?

Ja, het nieuwe woninghuurdecreet zegt dat de huurder aansprakelijk is voor brand én waterschade. Bovendien wordt het wettelijk verplicht als huurder om een brandverzekering af te sluiten die zowel brand- als waterschade dekt. De huurder kan ervoor kiezen persoonlijk een verzekering af te sluiten of een meerprijs te betalen aan de verhuurder. In het laatste geval gaat de verhuurder de verzekering aan waarbij hij via "afstand van verhaal" af ziet om de schade terug te vorderen van de huurder.

10. Overlijden van huurder

In het nieuwe woningdecreet loopt het huurcontract niet gewoon verder bij overlijden. Het huurcontract zal op het einde van de 2e maand na het overlijden van de huurder automatisch ontbonden worden. Deze 2 maanden huur moeten nog betaald worden, evenals een vergoeding van 1 maand huur. De erfgenamen kunnen ook de huurovereenkomst verderzetten, maar dit moet dan tijdig gemeld worden aan de verhuurder.

Vanaf wanneer zijn deze regels geldig? Normaliter gepland vanaf 1 januari 2019. Alle veranderingen gelden dus enkel voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 afgesloten worden.